View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

AGS 2006

AGS 2006/07


Přednášky

Opory

Následující opory pokrývají zhruba jednu polovinu látky. Zaslouží si korekci, na které se pracuje, takže jisté chyby, překlepy a nepřesnosti budou odstraněny co nejdříve.
Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS_opora_m1_ESF.pdf)
Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS_opora_m2_ESF.pdf)

Cvičení

Pokyny k vypracování 1. cvičení
Pokyny k vypracování 2. cvičení
Pokyny k vypracování 3. cvičení
Pokyny k vypracování 4. cvičení
Pokyny k vypracování 5. cvičení
Pokyny k vypracování 6. cvičení

Projekty

Zadání projektu

Projekt bude opět pojat jako kolektivní dílo. Týmy, ideálně čtyřčlenné, pracují na zadání společně a předpokládá se, že jednotliví členové mají své předem vymezené role. Témata projektu si týmy mohou zvolit sami. Téma by mělo mít vztah k problematice umělých agentů a multiagentních systémů. Výsledkem by měl být esej (cca 4 strany / osoba) + prezentace obsahu práce ve formě slidů. U některých témat, které jsou zaměřeny spíše prakticky a implementačně může být rozsah textu menší, zato se očekává výstup ve formě kódu apod.

Témata projektu

Obecně lze projekt pojat buďto jako zpracování obecného tématu (Grid, Sémantický web, nové technologie s agenty, jiné obory využívající agenty, moderní architektury agentů apod.), dále je možno prostudovat existující nástroje pro návrh, modelování a imlpementaci agentů, popsat tento nástroj a vytořit několik ukázkových aplikací. Konečně lze provést i vlastní implementaci agenta, případně multiagentní skupiny. Témata pro inspiraci budou průběžně publikovány na této stránce.

Registrace

Registrace bude probíhat skrz e-mail zasláním zprávy s předmětem "AGS - projekt" na e-mailovou adresu zborilf@fit.vutbr.cz. Odesilatel e-mailu bude považován za vedoucího skupiny. Obsahem zprávy budou téma projektu a jména členů týmu. Souhlas se zadáním, nebo případné námitky, budou co nejdříve sděleny odesilateli e-mailu.

Registrovaní:
xletko00,xslama12,xcerma16,xklasti00: Grid Computing
xdanek09,xhendr00,xjanec08,xkonec37: Jason
xzbran06,xmahda03,xbrych04,xsimac00: Sémantický Web (pOWL???)
xmalin08,xlison00,xvalou04,xvesel36: Swarm Itnelligence
xblaze09,xboruv02, xcanja00, xspond00: SeMoA (Secure Mobile Agents)
xblaze12, xskyda00, xknote08: 2APL
xradak00, xohank00: Kombinatoricke aukce
xkuzel01, xhulat00: Vvyjednávání agentů při neúplných informacích
xzizka06, xblaze12, xskyda00, xknote08: Multiagentní prostředí ve hře Baldur's Gate
xhlavi07: Optimalizace pomocí multiagentního systému
xtardo00: JADEX


Odevzdání projektu

Skrz WIS. Jeden soubor, archiv (ve formě a'la xzbori00.zip) zahrnující esej, prezentaci, případně zdrojové kódy apod nejpozději do 15.5.2007

Témata k inspiraci