View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

AGS 2005


Přednášky


Projekty

Projekt bude pojat jako kolektivní dílo. Týmy, ideálně čtyřčlenné, pracují na zadání společně a předpokládá se, že jednotliví členové mají své předem vymezené role.
Každý z týmů bude svůj projekt prezentovat v rámci přednášky a to od sedmé přednášky (27.3.2006) dále jedním z členů týmu. Během každé z přednášky budou prezentovány maximálně čtyři projekty. Dále bude očekáván výstup ve formě aplikace a její dokumentace, esej v rozsahu 10-15 stran a demonstrační kódy, to v případě projektů týkajících se aplikačních nástrojů.
Registrace projektů bude probíhat e-mailem na adresu zborilf@fit.vutbr.cz. Jako předmět bude uvedeno AGS - registrace projektu a dále bude uvedeno téma, členové týmu a jejich role. Datum prezentace není deadline pro odevzdání zprávy, resp. aplikace. Na prezentaci by ale mělo být téma již zpracováno a představeno posluchačům tak, aby jej mohli bez větších problémů pochopit.

Odevzdání projektu

Ve WISu byl vytvořen termín pro projekt. Práci je možné odevzdávat zde a to až do 14. května. Bude odevzdán jeden soubor se jménem ve tvaru xlogin00.zip (arj/rar). Loginem bude login jednoho ze členů týmu, se kterým budu komunikovat v případě nějakých nejasností, připomínek či explicitních pochval (vtip). Archiv bude obsahovat esej, prezentaci, případně komentované zdrojové kódy a jeho velikost by neměla překročit 1000000Bytů, neb to je nastavený limit.

Blíže k jednotlivým tématickým okruhům:


I. Obecná témata
Hlavním výstupem zde bude esej, (cca. 15 stránek textu), ve kterém bude téma představeno a uvedeno do souvislostí s agentními, případně multiagentními systémy. Dále se předpokládá, že pokud existují nějaké aplikace, které souvisí s daným tématem, měla by být v práci alespoň zmíněna. Možná struktura eseje (ne ale bezpodmínečně nutná, ne pro každé téma se následující struktura hodí) je následující:
1, Úvod, představení pojmu/tématu
2, Historie výzkumu v dané oblasti a příbuzné oblasti.
3, Instituce, vědecké skupiny a osobnosti, které se výrazně podílí na tématu.
3, Současný stav, výsledky a využití v praxi.
4, Aplikace, jejich stručný popis, komentovaný snímek obrazovky.
5, Budoucnost, využití popisovaného tématu ve spojitosti s agenty

II. Teoretické práce
Cílem projektů z tohoto okruhu témat je představit nějakou konkrétní teoreticky zaměřenou oblast bádání související s agenty. Výsledkem by měl být text (opět cca. 10 stránek), který v základech popisuje danou teorii a případně ji doprovází vhodným příkladem. Nižší rozsah textu by měl být kompenzován vyšší odbornou úrovní textu, který by měl mít spíše formální charakter.

III. Nástroje
Nástroj by měl být v eseji popsán srozumitelně pro publikum, který nástroj nezná a má znalosti na úrovni posluchače kurzu AGS (tedy na úrovni odborníka IT s povědomím o agentní problematice). Součástí by měl být účel aplikace, a demonstrace jejího použití na vhodných příkladech. Očekává se, že aplikace bude předvedena i v rámci prezentace. V tomto případě se budou kromě podkladů k prezentaci a eseje odevzdávat zdrojové kódy nebo vstupní soubory uvedených přikladů.

IV. Aplikace
Podstatnou částí snažení týmu by měl být vývoj samotné aplikace. Proto na místo eseje bude očekávána dokumentace aplikace a případně zdrojové soubory k demonstračním úlohám. Součástí řešení, které bude odevzdáno, budou i komentované zdrojové kódy aplikace. V dokumentaci se očekává popis implementace, architektury, či objektového modelu aplikace, překlad zdrojového kódu a instalace aplikace a způsob jejího ovládání. Dále budou v aplikaci uvedeny demonstrační úlohy a případné experimentální výsledky společně s jejich hodnocením.


Organizace prezentací:

Prezentace budou probíhat v uvedených termínech vždy v druhé polovině přednášky. Doba jejich trvání by měla být 15 minut, neměla by přesáhnout dobu 20ti minut. Tomu odpovídá zhruba 8-10 slidu prezentace. Prezentace bude poslána na zborilf@fit.vutbr.cz nejpozději den před vlastní prezentací a to ve formátu .ppt, nebo .pdf.

Generická šablona prezentace :

1, zadání projektu a jména členů týmu, role jednotlivých členů a jejich příspěvek k vypracování projektu
2, úvod do tématu projektu, jeho zařazení z hlediska agentních a multiagentních systémů
3, získané znalosti, resp. dosažené cíle snažení, jejich prezentace a demonstrace
4, problémy, se kterými se tým při řešení problému setkal, resp.odkazy na doplňující informace, zdroje na Internetu, články, knihy.
5, závěr, přínos projektu/prezentace pro předmět a pro povědomí posluchačů (tedy nějaká forma shrnutí)

Odevzdání projektu:

Projekt bude odevzdán do informačního systému nejpozději dne 1.5.2006. Podrobnější informace budou doplněny

Obecná témata


Teoretické práce (většinou zpracování článku / článků, disertace, resp. kapitol knihy)


Nástroje


Aplikace


Jiná témata jsou možná po předchozí konzultaci


Rozpis prezentací

27.3.2006

3.4.2006

10.4.2006

24.4.2006