View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání projektu SIN 2011/12, 2012/13, 2013/14

Varianty zadání:
  1. Domácí automatizace. Navrhněte ovládání radiátorů ústředního topení v závislosti na teplotě v místnosti, prezenci osob, otevření oken, okamžitého přání uživatele a časového rozvrhu. Vyhledejte potřebné komerčně dostupné prvky na webu, berte v úvahu cenu a vlastnosti prvků. Vytvořte simulační model, pracující v reálném a proporcionálním čase, s vhodným uživatelským rozhraním pro demonstraci činnosti systému. Váš návrh i smulační model řádně zdokumentujte (včetně cen, vlastností a odkazů na použité komponenty). Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  2. Domácí automatizace. Navrhněte řízení osvětlení v závislosti na prezenci osob, časovém rozvrhu, okamžitém přání uživatele a používání audiovizuální techniky (při sledování videa ztlumit osvětlení, ...). Vyhledejte potřebné komerčně dostupné prvky na webu, berte v úvahu cenu a vlastnosti prvků. Vytvořte simulační model, pracující v reálném a proporcionálním čase, s vhodným uživatelským rozhraním pro demonstraci činnosti systému. Váš návrh i smulační model řádně zdokumentujte (včetně cen, vlastností a odkazů na použité komponenty). Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  3. Dopravní telematika. Vytvořte model křižovatky s okolím a realizujte adaptivní řízení křižovatky. Místo řízení křižovatky lze zvolit i jiný podsystém dopravní telematiky. Použijte JADE nebo jiný agentní framework, případně DEVS nebo jiný simulační framework. Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  4. Inteligetní budovy. Vytvořte model libovolného podsystému inteligentní budovy (například model prvků BACnet) a realizujte systém řízení tohoto podsystému. Použijte JADE nebo jiný agentní framework, případně DEVS nebo jiný simulační framework. Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  5. Optimalizace/učení systému. V součinnosti s jiným týmem, který systém simuluje, realizujte optimalizaci na základě vhodných kriterií (výkon, cena, užitek, ...). (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)
  6. Upravené zadání DP. Upravte vlastní zadání DP nabo BP související s inteligetními systémy a zpracujte ho jako projekt s jasným výsledkem, který může být jiný než předpokládaný výsledkek DP, ale tvoří konzistentní celek, který lze prezentovat jako projekt do SIN. Rozsah samozřejmě musí odpovídat projektu, nikoliv diplomové práci. Nelze odevzdat neupravenou DP nebo její část, akceptovatelná je pouze DP tranformovaná do podoby projektu SIN a také takto prezentovaná. (Doporučená velikost týmu: 1 řešitel)
  7. Podklady pro výuku. Podklady pro výuku (učební text s odkazy na zdroje + prezentace cca 30 snímků v openoffice + otázky ke zkoušce) - nesmí se to tématicky významně překrývat žádným předmětem, vyučovaným na FIT. Zpracováno může být libovolné téma, které zapadá do rámce předmětu SIN a není předáškami SIN v potřebné míře pokryto. Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)
  8. Případová studie. Libovolná případová studie z praxe, která souvisí s předměteme SIN - konkrétní řešení inteligentního systému. Náročnost zpracování musí odpovídat ostatním zadáním. (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)

Pokyny k odevzdání dokumentace: Rozsah není určen, hodnotí se srozumitelnost a úplnost.
Pokyny k odevzdání software (je-li software součástí projektu): Vytvořte skript INSTALL, který automaticky stáhne z webu a nainstaluje potřebný software na PC v učebně. Skript COMPILE připraví systém ke spuštění na základě vašich zdrojových textů (obvykle provede kompilaci). Skript RUN spustí vytvořené dílo. Alternativně připravte makefile tak, aby se výše uvedeno efektu dosáhlo příkazy make install, make, make run. Pokud z nějakého důvodu neze provést automatickou instalaci výše uvedeným způsobem, popište jiný způsob instalace.

Za celý tým projekt odevzdá jeden pověřený člen. Odevzdají se všechny soubory zazipované v jednom archivu s názvem podle vzoru:

1-xjmeno1-xjmeno2-xjmeno3-33-33-33.zip

Název obsahuje číslo varianty zadání, abecedne seřazené loginy autorů a jejich procentuální podíly na výsledku (jejich součet je 100 nebo 99).

Kdo žádá o uznání bodů z minulého pokusu absolvovat předmět, odevzdá svůj tehdejší projekt v novém archivu s názvem xjmeno-rokPuvodnihoOdevzdaniProjektu-dosazeneBody.zip, tj. např.

xstudent00-2009-15.zip

Každý projekt musí být na začátku registrován a na konci demonstrován. Registrace se provede odevzdáním krátkého abstraktu, ve kterém bude popsáno, jak si řešitelé upřesnili příslušnou variantu zadání a co bude výsledkem. Abstrakt bude pojmenován stejně jako budoucí zazipovaný projekt, jen místo přípony .zip bude buď .pdf nebo .txt. Registrace i odevzdání projektu proběhne přes informační systém FIT, kde budou uvedeny i termíny. Není chybou, když se projekt v průběhu řešení odchýlí od registovaného abstraktu. Ten slouží k počátečnímu zorientování a k případnému předběžnému plánovaní demonstrací. Definitivní plán vznikne až po definitivním odevzdání projektů. O formě demonstrace rozhodne v jednotlivých případech vyučující.