(View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide)

Emergence a komplexní systémy

Komplexní systémy

Pod anglickým pojmem complexity se zde označuje nikoli složitost ve smyslu, v jakém se používá v informatice při hodnocení algoritmů, ale složitost v kontextu teorie systémů. Předmětem zkoumání jsou zde složité - komplexní systémy. Jde o systémy, jejichž chování je takzvaně na hraně chaosu. To znamená, že jejich chování nelze označit ani jako pravidelné či deterministické, ani jako naprosto náhodné čili chaotické. Systémy na hraně chaosu leží někde mezi determinismem a chaosem.

Komplexní systémy jsou složeny z jednodušších, vzájemně se ovlivňujících elementů. Lze je oproti jiným systémům vymezit pomocí vztahu mezi chováním jednotlivých elementů a jejich celkovým chováním. Lze říci, že komplexní systém je takový systém, který jako celek vykazuje nepředvídatelné nebo jen částečně předvídatelné chování, ačkoli chování jeho elementů je deterministické. Tedy z chování jednotlivých elementů nelze (nebo jen velmi obtížně) předpovídat chování celku.

Emergence

Emergence je vlastnost komplexních systémů, kdy v celkovém chování lze odhalit komplexní vzory vznikající z jednodušších pravidel. Pod pojmem vzor se zde nemyslí pouze jeho grafický význam, ale hlavně vzory, tedy podobnosti v chování.

Zdroje


-----------

Link to this Page