(View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide)

Neurčitost, heterogenní M&S, bezpečnost

Kombinované modely

Kombinované modely jsou takové modely, při jejichž vytváření se používají zároveň prostředky spojité (popis pomocí diferenciálních rovnci) i diskrétní simulace (procesy, události).

Heterogenní modely

Heterogenní modely jsou nadmnožinou kombinovaného přístupu, kdy se kromě spojitého a diskrétního přístupu používají další techniky popisu, zejména ty, které se označují termínem soft computing. Oblastí soft computingu, která se v současné době používá nejvíce je fuzzy logika.

Neurčitost

Neurčitost je termín používaný nejen v oblasti informačních technologií, ale zde je chápán jako vlastnost systému, kdy jej nelze přesně matematicky popsat nebo kdy matematický popis neumožňuje dostatečně přesně predikovat jeho budoucí chování. Obecně se dá říci, že zdrojem neurčitosti je nedostatek informací. Problémem je, že informace, ze kterých při budování modelu vycházíme mohou být nekompletní, vzájemně si odporující, nespolehlivé, vágní nebo jinak nedostačující. Tyto nedostatky v potřebných informacích mají za následek různé druhy neurčitostí.

Podle G. Klira existují tři druhy neurčitostí

Neurčitost a komplexita

Neurčitost má vztah i ke komplexním systémům. Podle mého názoru jde o nejzajímavější oblast, do které neurčitost zasahuje. Jednou z vlastností komplexních systémů složených z velkého množství entit je, že ačkoli jsme schopni matematicky popsat interakce těchto jednotlivých entit, nejsme schopni z toho přesně odvodit chování celého systému. Příkladem může být například chování sypkých materiálů - jsme schopni popsat fyzikální chování jednotlivých zrnek, ale neumíme spolehlivě předpovídat, kdy se utrhne lavina. Zdrojem neurčitosti v takových systémech je tzv. motýlí efekt. Tyto systémy jsou extrémně citlivé na změny počátečních podmínek. Vlivem velkého počtu interagujících elementů se zde sčítají drobné odchylky v chování jednotlivých elementů, což má za následek těžko predikovatelné chování systému jako celku.

Poznámka k počítačovým modelům

U matematických modelů simulovaných na počítači mohou navíc tyto drobné odchylky vznikat vlivem nepřesného zobrazení čísel na počítači. Této skutečnosti lze někdy využít pro simulaci reálné neurčitosti, ale většinou je s ní potřeba počítat jako s parazitním jevem.

Neurčitost a bezpečnost

Zkoumání neurčitosti se projevuje i v systémech zaměřených na bezpečnost. GIT (zobecněná teorie informace) zahrnuje i formalismy, které se soustředí na nepřesné rozhodování a nepřesný popis systémů.

Zdroje