View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Slovník (anglicko-český), Frázový slovník (anglicko-český)

Slovíčka

AnglickyČesky
assumepředpokládat
claimtvrzení
clearlyzřejmě, jasně
derivederivovat, odvozovat
distinguish ?
imply, it implies implikovat
proofdůkaz
satisfyingsplňující
whatevercokoli, ...


Fráze

AnglickyČesky
by Lemma Xpodle lemmatu X
claim implies that st., so st. ?
Complete this proof by analogy with the proof of Lemma X.Dokončete tento důkaz analogicky k důkazu lemmatu X.
distinguish between 1 and 2 ?
extend the domain of h to VRozšiřme "doménu"? pro h na V
for some n pro nějaké/libovolné???
(the) following construction produces an euivalent grammar následující konstrukce vytváří ekvivalentní gramatiku
iff = if and only ifprávě když, když a jen když
introduce a homomorphism h, from V to ...zaveďme homomorfismus h, z V do ...
set of productionsmnožina pravidel [u gramatik]
set of rulesmnožina pravidel(přechodů) [u automatů]
start symbol = axiomstartovací symbol, axiom gramatiky
such thattakové že
Therefore, this theorem holds.?
total alphabettotální abeceda (všechny symboly)
terminal alphabetabeceda terminálů
without loss of generality, assume that ...bez újmy na obecnosti, předpokládejme, že

Link to this Page