View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Aplikace

Případové studie

Metodu MBD se snažíme rozvíjet na několika případových studiích, na kterých si ověřujeme naše myšlenky a použití nástrojů vyvinutých v naší skupině. V současné době jde především o:

Link to this Page