View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Projekt PNtalk/SmallDEVS

[English version] [Formální modely a simulace v návrhu systémů]
Radek Kočí


PNtalk/SmallDEVS jsou nástroje pro návrh a simulaci systémů s využitím formalismů Objektově Orientovaných Petriho sítí a DEVS. Tyto nástroje mohou vzájemně kooperovat nebo mohou být použity nezávisle.

PNtalk


Links to this Page