View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Transformace modelů

Cíle transformace modelů

Při transformacích musí být zachována možnost ladění a změn aplikace za běhu, tj. možnost získat/vnutit stav aplikace či změnit strukturu, a to vše na úrovni modelů a za běhu aplikace.

Link to this Page