View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SqueakOS (SqOS, Squeak on Bare Linux)

Dlouhodobý projekt, na kterém se podílí studenti FIT VUT prostřednictvím bakalářských, ročníkových a diplomových projektů. Chcete-li spolupracovat, kontaktujte dr. Janouška. [Projekty]

Žhavé novinky

... vám sdělí Vladimír Janoušek osobně.

Východiska

Squeak je modernizovaný Smalltalk 80 s grafickým prostředím Morphic. Jde o reflektivní systém s vlastnostmi, které se obvykle očekávají od operačního systému.

Design Principles Behind Smalltalk je klasický text, dotýkající se souvislosti Smalltalku a operačního systému.

V současné době sice Squeak běží obvykle uvnitř hostitelských operačních systémů, ale principiálně na nich nijak nezávisí. Řada aplikací Squeaku ve vestavěných systémech běží přímo na holém železe a bez disku. Ale udržovat aktuální bootovatelnou verzi virtuálního stroje Squeaku je obtížné a řada takových projektů z minulosti je již zastaralá a neudržovaná. Důvodem je velmi rychlý vývoj Squeaku a hardwaru. Jako smysluplné se proto jeví volné spojení jádra Linuxu s virtuálním strojem Squeaku, tak, aby bylo možné snadno kdykoliv nahradit libovolnou komponentu aktuální verzí.

SqueakOS (SqOS) - co to je

SqueakOS je minimalistická distribuce Linuxu se Squeakem, nepřesahující 50MB (realistická je i 2MB verze), schopná běhu na bezdiskovém PC (i jinde).
Linux poskytuje kvalitní drivery na používaný hardware plus některé aplikace, pro které dosud nebyla ve Squeaku vytvořena alternativa. Squeak poskytuje konzistentní objektové prostředí (image) s otevřeným GUI a řadou aplikací a vývojových nástrojů. (Mezi existující squeakovské aplikace patří např. e-mail klient, webový prohlížeč, ftp klient, textový editor, filemanager, MPEG-player, terminálový emulátor, VNC klient, VNC server, web server atd.)
Nezanedbatelnou výhodou SqueakOS oproti konvenčním systémům by měla být rychlost zavedení a nastartování systému (squeak je image-based systém a proto jeho start trvá typicky pod 1s; s linuxem je to ovšem poněkud horší, ale start linuxu se squeakem může proběhnout do 10s).

Varianty SqueakOS a přidružené subprojekty

Výše uvedená představa SqueakOS je jen základ, který lze růzými nadstavbami modifikovat. Je možné uvažovat jednouživatelský vícesqueakový systém, multiuživatelský systém, headless systém (bez GUI), různé aplikačně orientované systémy, alternativní jádra (BSD, Hurd, L4, ...). Projekt je ale mnohem obecnější a zahrnuje i
To vše může být experimentální platformou pro vědecký výzkum v oblasti objektově orientovaných operačních systémů (bezpečnost objektů na bázi kapabilit, perzistence, migrace objektů, mikrojádra, bezjaderné OS, ...).

Možné aplikace


Některé artefakty


Co je potřeba dořešit, případně vylepšit, náměty k zamyšlení


Inspirující mikrodistribuce Linuxu


Použitelný software

Skoro všechno je na SqueakMap, včetně CzechKeyboard a iso latin 2 fontů.

Na čem by to také mohlo běžet

Uploaded Image: kleinhenz_picotux.jpgUploaded Image: netsilicon_digiconnect_me-wi.jpg

Odkazy na související projekty ve světě


Další souvislostiSouvisející novinky


Informace pro řešitele

Vladimír Janoušek


-----------

Link to this Page