View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Smalltalk - objektově orientovaný dynamický jazyk, operační systém a vývojové prostředí

OOP.pdf
Smalltalk.pdf

Image-Runtime
Taste of Smalltalk (DoIt/PrintIt in Workspace)

Class/Metaclass
Smalltalk - praktické cvičení

Referenční příručka:
Smalltalk Language Reference
Smalltalk Classes Reference

Další info:
Smalltalk syntax on a postcard
Smalltalk Overview
http://www.whysmalltalk.com/articles/panici/considered.htm
Xerox Alto st80.mpg

Software:
http://squeak.org
http://pharo.org/
http://www.jvuletich.org/Cuis/Index.html


Co je třeba znát:
objekt, třída, instance třídy, metatřída, runtime reprezentace tříd a jejich instancí, subtyping, subclassing, typová kompatibilita, základní programové konstrukce


Link to this Page