View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Objektová orientace bez tříd, architektura systému Self

Self - power of simplicity
Organizing Programs Without Classes

Self bibliography

Aktuální implementace: http://www.selflanguage.org/

Co je třeba znát:
Delegace, klonování, traits, prototypy, jak je emulována třída v beztřídním jazyce
Link to this Page