View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání projektů

1. Simulátor konečného automatu (Mealy, Moore). Vstupem je specifikace automatu a sekvence vstupních událostí, výstupem je sekvence výstupních událostí. Simulátor je blok, z bloků by měl jít podle další specifikace sestavit větší celek - kompozitní automat.

2. Simulátor Petriho sítě. Přechody mohou být podmíněny výskytem vnějších událostí. Vstupem je specifikace sítě a sekvence vstupních událostí, výstupem je sekvence přechodů. Nedeterminismus se řeší interaktivně, případně náhodným generátorem. Simulátor je blok, z bloků by měl jít podle další specifikace sestavit větší celek - kompozitní automat.

3. Numerické řešení soustavy diferenciálních rovnic (Eulerova metoda, případně RK). Rovnice se ručně převedou do blokového schematu sestávajícího z integratorů a funkčních bloků. Podle schematu se vytvoří program, jehož výstupem pro zadané vstupní podmínky bude řešení soustavy dif. rovnic. K prezentaci řešení lze použít GNUplot.

4-6. Grafický editor blokových diagramů, použitelný pro specifikaci vstupu pro jeden z výše uvedených projektů.


Doporučené programovací jazyky:

Pascal (Kylix, Delphi), Smalltalk (Squeak, VisualWorks), Java, C#, C++