View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Projekty

Projekty odevzdávejte poštou na adresu janousek, subject musí začínat [APS-projekt] a v příloze očekávám zazipovaný software včetně dokumentace. Zip bude mít jméno xstudent00.zip, kde xstudent00 je login vedouciho skupiny.