View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Povinná struktura dokumentace IMS-2014/15

Povinná osnova dokumentace (technické zprávy)


Smysl této povinné osnovy je dát praktický návod pro sepsání technické zprávy k projektu. Číslované kapitoly jsou naprosto závazné - jejich případná absence bude hodnocena bodovou srážkou. Berte technickou simulační zprávu jako formu protokolu. Rozhodně se nejedná o beletrii, váš osobní příběh nebo filosofickou úvahu - tyto formy si můžete dovolit až v pokročilejším věku (kdy zřejmě už pochopíte, že beztak v technice jsou preferována relevantní fakta, specificky u platících zákazníků).

Kapitoly první úrovně mají závazný název. Kapitoly druhé úrovně nemají závazný název, upravte si název dle potřeby. V dokumentu jsou povinné tématické bloky kapitol první a druhé úrovně s nenulovým obsahem. Kapitola první úrovně předpokládá určitý text (uvedeno v popisu) rozšířený o témata kapitol druhé úrovně.

Podstatné je, že technická zpráva se neobhajuje a nekomentuje. Všecko relevantní má být obsaženo v ní. Nejsou přípustná žádná dodatečná ústní sdělení. Pokud čtenář z vaší technické zprávy něco chybně pochopí, je to vždy vaše vina.

Je jasné, že různá témata budou klást důraz na jiné partie zprávy:

Bez ohledu na charakter tématu lze v technické dokumentaci VŽDY odděleně popsat:


1. Úvod

Úvod musí vysvětlit, proč se celá práce dělá a proč má uživatel výsledků váš dokument číst (prosím, projekt sice děláte pro získání zápočtu v IMS, ale mohou existovat i jiné důvody). Případně, co se při čtení dozví.

Například:

Podkapitoly:

2. Rozbor tématu a použitých metod/technologií

Shrnutí všech podstatných faktů, které se týkají zkoumaného systému (co možná nejvěcnějším a technickým (ideálně formálně matematickým) přístupem, žádné literární příběhy). Podstatná fakta o systému musí být zdůvodněna a podepřena důvěryhodným zdrojem (vědecký článek, kniha, osobní měření a zjišťování). Pokud budete tvrdit, že ovce na pastvě sežere dvě kila trávy za den, musí existovat jiný (důvěryhodný) zdroj, který to potvrdí. Toto shrnutí určuje míru důvěryhodnosti vašeho modelu (nikdo nechce výsledky z nedůvěryhodného modelu). Pokud nebudou uvedeny zdroje faktů o vašem systému, hrozí ztráta bodů.

Velmi důležité, až fanaticky povinné, kontrolované a hodnocené: na každém místě v textu, kde se poprvé objeví pojem z předmětu IMS bude v závorce uveden odkaz na předmět a číslo slajdu, na kterém je pojem definován. Pokud bude významný pojem z předmětu IMS takto nedokumentován v textu a zjevně bude používán nevhodným nebo nepřesným způsobem, bude tento fakt hodnocen bodovou ztrátou. Tento požadavek je míněn s naprostou vážností. Cílem je vyhnout se studentské tvůrčí činnosti ve vysvětlování známých pojmů, což mnohdy vede k naprostým bludům, ztrátě bodů a zápočtů. Pokud student pojem cituje korektně a přesto nekorektně používá, bude to hodnoceno dvojnásobnou bodovou ztrátou.

3. Koncepce - modelářská témata

Konceptuální model je abstrakce reality a redukce reality na soubor relevantních faktů pro sestavení simulačního modelu. Předpokládáme, že model bude obsahovat fakta z "Rozboru tématu". Pokud jsou některá vyřazena nebo modifikována, je nuto to zde zdůvodnit (například: zkoumaný subjekt vykazuje v jednom procentu případů toto chování, ovšem pro potřeby modelu je to naprosto marginální a smíme to zanedbat, neboť ...). Pokud některé partie reality zanedbáváte nebo zjednodušujete, musí to být zdůvodněno a v ideálním případě musí být prokázáno, že to neovlivní validitu modelu. Cílem konceptuálního (abstraktního) modelu je formalizovat relevantní fakta o modelovaném systému a jejich vazby. Podle koncept. modelu by měl být každý schopen sestavit simulační model.

3. Koncepce - implementační témata

Popište abstraktně architekturu vašeho programu, princip jeho činnosti, významné datové struktury a podobně. Smyslem této kapitoly je podat informaci o programu bez použití názvů tříd, funkcí a podobně. Tuto kapitolu by měl pochopit každý technik i bez informatického vzdělání. Vyjadřovacími prostředky jsou vývojové diagramy, schémata, vzorce, algoritmy v pseudokódu a podobně. Musí zde být vysvětlena nosná myšlenka vašeho přístupu.


4. Architektura simulačního modelu/simulátoru

Tato kapitola má různou důležitost pro různé typy zadání. U implementačních témat lze tady očekávat jádro dokumentace. Zde můžete využít zajímavého prvku ve vašem simulačním modelu a tady ho "prodat".5. Podstata simulačních experimentů a jejich průběh

Nezaměňujte pojmy testování a experimentování (důvod pro bodovou ztrátu)!!!
Zopakovat/shrnout co přesně chcete zjistit experimentováním a proč k tomu potřebujete model. Pokud experimentování nemá cíl, je celý projekt špatně. Je celkem přípustné u experimentu odhalit chybu v modelu, kterou na základě experimentu opravíte. Pokud se v některém experimentu nechová model podle očekávání, je nutné tento experiment důkladně prověřit a chování modelu zdůvodnit (je to součást simulačnické profese). Pokud model pro některé vstupy nemá důvěryhodné výsledky, je nutné to zdokumentovat. Pochopitelně model musí mít důvěryhodné výsledky pro většinu myslitelných vstupů.


6. Shrnutí simulačních experimentů a závěr

Závěrem dokumentace se rozumí zhodnocení simulační studie a zhodnocení experimentů (např. Z výsledků experimentů vyplývá, že ... při předpokladu, že ... Validita modelu byla ověřena ... V rámci projektu vznikl nástroj ..., který vychází z ... a byl implementován v ...).


Obecné poznámky


Link to this Page