View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání projektu 2018/19

Smysl projektu

Smyslem projektu v předmětu IZA je procvičit látku z přednášek a cvičení. Formy projektu mohou být následující:

Organizace projektu


Odevzdání


Tematika implementačního projektu


Vývojářský účet pro iOS