View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Soft Computing (SFC)

Přednášky:
 1. Úvod. Perceptron. Adaline.
 2. Acyklické a dopředné neuronové sítě. Algoritmus backpropagation.
 3. Neuronové sítě s RBF neurony.
 4. Neocognitron a konvoluční neuronové sítě.
 5. Rekurentní neuronové sítě (Hopfieldova síť, Boltzmannův stroj).
 6. Rekurentní sítě (LSTM, GRU).
 7. Genetické algoritmy.
 8. Optimalizační algoritmy inspirované přírodou.
 9. Fuzzy množiny, fuzzy logika, fuzzy inference.
 10. Pravděpodobnostní usuzování.
 11. Hrubé množiny.
 12. Chaos.
 13. Hybridní přístupy (neuronové sítě, fuzzy logika, genetické algoritmy, hrubé množiny, chaos)

Studijní a referenční materiály

Zadání projektů - viz IS.

Pokyny k projektům