View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pokyny k projektům

Projekty spočívají ve vypracování původních funkčních programů, které budou demonstrovat činnost některých ze soft-computingových přístupů podle příslušných zadání. Nedílnou součástí projektů musí být technické zprávy popisující příslušné projekty. Upozorňujeme, že musí jít o individuální díla. Kompilace z internetových zdrojů bez zřejmého vlastního podílu autorů, nebo dokonce modifikovaná zpracování témat z minulých let, budou postihovány bodovou ztrátou. Odevzdání plagiátů, nebo textů bez patřičně odcitovaných převzatých částí není přípustné.


ZADÁNÍ PROJEKTŮ

Zadání projektů naleznete v informačním systému fakulty, kde se na ně můžete/musíte přihlásit. Pokud je limit studentů na jedno zadání větší než 2, zašlou přihlášení studenti na adresu janousek@fit.vutbr.cz informaci o konkrétní vybrané metodě/algoritmu/kombinaci.


PROGRAMY

Programy musí být vytvořené v jazycích C/C++ nebo Java. Jiné možnosti musí být odsouhlaseny vyučujícím. Musí být přeložitelné a spustitelné na fakultním serveru Merlin kýmkoliv, kdo má na tomto serveru účet, a to bez jakýchkoliv dodatečných zásahů (doplňování knihoven, apod.). Pokud bude nějaký program vyžadovat při spouštění parametry, musí být spolu s testovacími daty přiloženy i přímo spustitelné skripty!

Alternativně lze projekt implementovat formou NodeRED flow nebo PowerDEVS modelu s vhodně navrženými a realizovanými atomickými funkčními bloky (v Node.js pro NodeRED nebo v C++ pro PowerDEVS). Tyto projekty budou testovány a hodnoceny v aktuální LTS verzi Ubuntu a v aktuálních verzích NodeRED a PowerDEVS. Hodnocení pozitivně zohlední nutnost seznámit se s implementačním prostředím. Takto realizované projekty mohou být dále využity při realizaci projektu do předmětu Inteligentní systémy (SIN), kde se navíc očekává doplnění síťové komunikace a distribuované řešení, případně konformita s ROS, případně připojení HMI/SCADA (nic z toho není nutné řešit v rámci SFC). O tomto způsobu řešení projektu je nutné zaslat informaci na adresu janousek@fit.vutbr.cz .


TECHNICKÉ ZPRÁVY

Technické zprávy mají povinný rozsah 4 - 6 stran včetně úvodní strany a všech případných dodatků. Nedodržení tohoto rozsahu bude penalizováno. Ve zprávách musí být stručně popsány řešené problémy a musí v nich být uvedeny i stručné manuály popisující postupy při překladech, spouštění a ovládání programů. Texty zpráv mohou být vypracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.


ODEVZDÁNÍ PROJEKTŮ

Projekty se odevzdávají standardní způsobem v souborech login.zip (každý student jediný soubor!) do informačního systému fakulty. Soubory musí obsahovat zdrojové i spustitelné soubory a technické zprávy v těchto souborech musí být ve formátu pdf. Velikost souborů login.zip je omezena na 2 MB, u větších souborů je možné zaslat pouze adresu, ze které lze takový soubor stáhnout (zcela výjimečně a s řádným odůvodněním).


OBHAJOBY PROJEKTŮ

Obhajoby projektů budou probíhat v předposledním výukovém týdnu a na obhajobu každého projektu bude vyhrazen čas 15 minut (prezentace projektu 7 min (3 - 5 snímků), diskuze k tématu 8 min). Obhajoba projektu je povinná, bez ní nebude projekt hodnocen. Termíny obhajob budou přiděleny po odevzdání projektů.


HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Celkově může být projekt hodnocen až 30-ti body. Hodnocení zohledňuje ve stejné míře tyto skutečnosti:

Za projekty výrazně převyšující požadavky mohou být přiděleny prémiové body (do max. 30 bodů za projekt celkem).


ČASOVÝ HARMONOGRAM

Viz informační systém