View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání projektu SIN 2017/18

Varianty zadání:
  1. Dopravní telematika. Vytvořte model křižovatky s okolím a realizujte adaptivní řízení křižovatky. Místo řízení křižovatky lze zvolit i jiný podsystém dopravní telematiky. Použijte RENEW (http://www.renew.de), JADE, DEVS nebo jiný simulační framework pro realizaci inteligentního řízení. Použijte SUMO (http://sumo.dlr.de/wiki/) nebo podobný nástroj pro simulaci dopravy a pro vizualizaci. Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  2. Inteligetní budovy. Vytvořte model libovolného podsystému inteligentní budovy nebo domácí automatizace a realizujte systém řízení tohoto podsystému. Použijte RENEW (www.renew.de), JADE, DEVS nebo jiný simulační framework pro realizaci inteligentního řízení a vhodný nástroj pro simulaci chování budovy. Použijte Domoticz (http://domoticz.com/) nebo podobný nástroj pro monitorování a ovládání systému. Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  3. Řídicí systémy, SCADA systémy. Proveďte průzkum opensource nástrojů pro realizaci monitorovacích a řídicích systémů. Vyberte vhodný nástroj nebo sadu nástrojů a demonstrujte realizaci dashboardu, databáze a jednoduchého řízení. Použijte protokol MQTT pro komunikaci se senzory a aktuátory (senzory a aktuátory jednoduchým způsobem simulujte). Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)
  4. Optimalizace/učení systému. V součinnosti s jiným týmem, který systém simuluje, realizujte optimalizaci na základě vhodných kriterií (výkon, cena, užitek, ...). (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)
  5. Upravené zadání DP. Upravte vlastní zadání DP nabo BP související s inteligentními systémy a zpracujte ho jako projekt s jasným výsledkem, který může být jiný než předpokládaný výsledek DP, ale tvoří konzistentní celek, který lze prezentovat jako projekt do SIN. Rozsah samozřejmě musí odpovídat projektu, nikoliv diplomové práci. Nelze odevzdat neupravenou DP nebo její část, akceptovatelná je pouze DP transformovaná do podoby projektu SIN a také takto prezentovaná. (Doporučená velikost týmu: 1 řešitel)
  6. Podklady pro výuku. Podklady pro výuku (učební text s odkazy na zdroje + prezentace cca 30 snímků v openoffice + otázky ke zkoušce) - nesmí se to tématicky významně překrývat žádným předmětem, vyučovaným na FIT. Zpracováno může být libovolné téma, které zapadá do rámce předmětu SIN a není přednáškami SIN v potřebné míře pokryto. Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)
  7. Případová studie. Libovolná případová studie z praxe, která souvisí s předmětem SIN - konkrétní řešení inteligentního systému. Náročnost zpracování musí odpovídat ostatním zadáním. (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)

Pokyny k odevzdání dokumentace: Rozsah není určen, hodnotí se srozumitelnost a úplnost.
Pokyny k odevzdání software (je-li software součástí projektu): Vytvořte skript INSTALL, který automaticky stáhne z webu a nainstaluje potřebný software na PC v učebně. Skript COMPILE připraví systém ke spuštění na základě vašich zdrojových textů (obvykle provede kompilaci). Skript RUN spustí vytvořené dílo. Alternativně připravte makefile tak, aby se výše uvedeno efektu dosáhlo příkazy make install, make, make run. Pokud z nějakého důvodu neze provést automatickou instalaci výše uvedeným způsobem, popište jiný způsob instalace.

Za celý tým projekt odevzdá jeden pověřený člen. Odevzdají se všechny soubory zazipované v jednom archivu s názvem podle vzoru:

n-xjmeno1-xjmeno2-xjmeno3-xx-yy-zz.zip

příklad:

1-xjmeno1-xjmeno2-xjmeno3-33-33-33.zip

Název obsahuje číslo varianty zadání, abecedně seřazené loginy autorů a jejich procentuální podíly na výsledku (jejich součet je 100 nebo 99).

Kdo žádá o uznání bodů z minulého pokusu absolvovat předmět, odevzdá svůj tehdejší projekt v novém archivu s názvem xjmeno-rokPuvodnihoOdevzdaniProjektu-dosazeneBody.zip, tj. např.

xstudent00-2009-15.zip

Každý projekt musí být na začátku registrován a na konci demonstrován. Registrace se provede odevzdáním krátkého abstraktu, ve kterém bude popsáno, jak si řešitelé upřesnili příslušnou variantu zadání a co bude výsledkem. Abstrakt bude pojmenován stejně jako budoucí zazipovaný projekt, jen místo přípony .zip bude buď .pdf nebo .txt. Registrace i odevzdání projektu proběhne přes informační systém FIT, kde budou uvedeny i termíny. Není chybou, když se projekt v průběhu řešení odchýlí od registovaného abstraktu. Ten slouží k počátečnímu zorientování a k případnému předběžnému plánovaní demonstrací. Definitivní plán vznikne až po definitivním odevzdání projektů. O formě demonstrace rozhodne v jednotlivých případech vyučující.