View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN 2019/2020

Materiály k přednáškám a další informace jsou doplňovány a aktualizovány průběžně.

Témata přednášek
1 Úvod. Cíle a obsah předmětu. Organizační záležitosti. Výzkum
2 Inteligentní systémy a jejich modely: Mechatronické, sociotechnické a kyber-fyzikální systémy, agentní paradigma, systémy diskrétních událostí v návrhu řídicích systémů. Democvičení: Systémy diskrétních událostí.
3 Inteligentní řízení - expertní systémy a softcomputing v řízení. Democvičení: Fuzzy řízení.
4 Učící se a adaptivní systémy, Markovský rozhodovací proces a učící se kontroler, reinforcement learning.
5 Architektury a komponenty řídicích systémů: PLC, SCADA systémy a distribuované řídicí systémy. Internet věcí (IoT), architektury IoT, komunikační protokoly, cloudové systémy.
7 Modelování a programování řídicích systémů (neautonomní Petriho sítě, Grafcet, DCS).
8 Půlsemestrální test. Democvičení: Učení a optimalizace, neuronové sítě a genetické algoritmy.
9 Programování řídicích systémů - dokončení.
10 Inteligentní budovy: Senzory, sítě, akční prvky, automatizace domácnosti, související hardware a software. Aplikace metod inteligentního řízení.
11 Inteligentní města, inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky, telematické systémy ve městech. Aplikace fuzzy řízení.
12 Inteligentní a autonomní vozidlo.
13 Případová studie z oblasti inteligentních řídicích systémů. Celkové shrnutí, závěr.

Zadání projektu SIN 2019/2020