View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání projektu SIN 2019/2020

Varianty zadání:
  1. Řídicí systémy, SCADA systémy, IoT. Proveďte průzkum opensource nástrojů pro realizaci monitorovacích, řídicích systémů a IoT. Vyberte vhodný nástroj nebo sadu nástrojů a demonstrujte realizaci dashboardu, databáze a jednoduchého řízení. Použijte například vhhodný nástroj podporující GRAFCET (SFC) pro specifikaci řídicích algoritmů. Použijte protokol jako je například MQTT pro komunikaci se senzory a aktuátory (senzory, aktuátory a řízený systém jednoduchým způsobem simulujte). (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé, přípdně víc, pokud bude provedeno porovnání více systémů)
  2. Dopravní telematika. Vytvořte model křižovatky s okolím a realizujte adaptivní řízení křižovatky nebo více křižovatek v rámci dopravní sítě. Místo řízení křižovatky lze zvolit i jiný podsystém dopravní telematiky. Použijte RENEW (http://www.renew.de), JADE, DEVS, NODERED, GRAFCET (JGrafChart apod.) nebo jiný nástroj pro realizaci inteligentního řízení. Použijte SUMO (http://sumo.dlr.de/wiki/) nebo podobný nástroj pro simulaci dopravy a pro vizualizaci. Realizujte i jednoduchý SCADA systém pro monitorování a řízení. (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  3. Inteligetní budovy. Vytvořte model libovolného podsystému inteligentní budovy nebo domácí automatizace a realizujte systém řízení tohoto podsystému. Použijte RENEW (www.renew.de), JADE, DEVS NODERED, GRAFCET (JGrafChart apod.) nebo jiný nástroj pro realizaci inteligentního řízení a vhodný nástroj pro simulaci chování budovy. Použijte Domoticz (http://domoticz.com/) nebo jiný podobný nástroj pro monitorování a ovládání systému (SCADA). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  4. Optimalizace/učení systému. Realizujte vhodnými prostředky simulaci libovolně zvoleného inteligentního systému, zameřte se na demonstraci jeho schopnosti adaptovat se na měnící se podmínky provozu a požadavky na parametry a vlastnosti systému. (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)
  5. Upravené zadání DP. Upravte vlastní zadání DP nabo BP související s inteligentními systémy a zpracujte ho jako projekt s jasným výsledkem, který může být jiný než předpokládaný výsledek DP, ale tvoří konzistentní celek, který lze prezentovat jako projekt do SIN. Rozsah samozřejmě musí odpovídat projektu, nikoliv diplomové práci. Nelze odevzdat neupravenou DP nebo její část, akceptovatelná je pouze DP transformovaná do podoby projektu SIN a také takto prezentovaná. (Doporučená velikost týmu: 1 řešitel)
  6. Podklady pro výuku. Podklady pro výuku (učební text s odkazy na zdroje + prezentace cca 30 snímků v openoffice) - nesmí se to tématicky významně překrývat žádným předmětem, vyučovaným na FIT. Zpracováno může být pouze téma, které zapadá do rámce předmětu SIN a není přednáškami SIN v potřebné míře pokryto, je nutná konzultace tématu s vyučujícím. Doporučená rámcová témata: Smart Cities, Průmysl 4.0. Lze se zaměřit i jen na dílčí podproblémy. V každém případě se očekává dostatečně detailní zpracování příslušné teorie a dostatečně detailní popis prakticky používaných technologií. (Doporučená velikost týmu: 1-2 řešitelé)
  7. Případová studie. Libovolná případová studie z praxe, která souvisí s předmětem SIN - konkrétní řešení inteligentního systému. Náročnost zpracování musí odpovídat ostatním zadáním. (Doporučená velikost týmu: 1 řešitel)


Pokyny k odevzdání dokumentace: Rozsah není určen, hodnotí se srozumitelnost a úplnost.
Pokyny k odevzdání software (je-li software součástí projektu): Vytvořte skript INSTALL, který automaticky stáhne z webu a nainstaluje potřebný software na PC v učebně. Skript COMPILE připraví systém ke spuštění na základě vašich zdrojových textů (obvykle provede kompilaci). Skript RUN spustí vytvořené dílo. Alternativně připravte makefile tak, aby se výše uvedeno efektu dosáhlo příkazy make install, make, make run. Pokud z nějakého důvodu neze provést automatickou instalaci výše uvedeným způsobem, popište jiný způsob instalace.

Za celý tým projekt odevzdá jeden pověřený člen. Odevzdají se všechny soubory zazipované v jednom archivu s názvem podle vzoru:

n-xjmeno1-xjmeno2-xjmeno3-xx-yy-zz.zip

příklad:

1-xjmeno1-xjmeno2-xjmeno3-33-33-33.zip

Název obsahuje číslo varianty zadání, abecedně seřazené loginy autorů a jejich procentuální podíly na výsledku (jejich součet je 100 nebo 99).

Kdo žádá o uznání bodů z minulého pokusu absolvovat předmět, odevzdá svůj tehdejší projekt v novém archivu s názvem xjmeno-rokPuvodnihoOdevzdaniProjektu-dosazeneBody.zip, tj. např.

xstudent00-2009-15.zip

Každý projekt musí být po odevzdání demonstrován. Odevzdání projektu proběhne přes informační systém FIT. Demonstrace projektu proběhne na v určené učebně na vlastním notebooku.Link to this Page