View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Projekt SIN

Zadání projektu

Varianty zadání (jde o individuální projekt, přípustný je i dvoučlenný tým s jasně definovaným podílem členů na řešení, a to za předpokladu, že výsledek odpovídá práci 2 lidí - nutno konzultovat s vyučujícím):
  1. Řízení simulovaného systému vytvořené pomocí nástrojů pro průmyslovou automatizaci nebo robotiku (4diac, PowerDEVS, Node-RED, OpenPLC, ROS apod.) - realizace s využitím dostupných existujících i vlastních komponent plus dokumentace.
  2. Netriviální knihovní funkční blok pro 4diac/FORTE nebo PowerDEVS nebo NodeRED a demonstrační aplikace, která kompletně otestuje funkcionalitu vytvořeného FB, plus dokumentace.
  3. Tutorial (demonstrační aplikace, případová studie) vybraného opensource nástroje pro modelování, simulaci a generování kódu pro řídicí systémy.
  4. Robotická nebo multirobotická aplikace v simulovaném prostředí.
  5. Alternativní (lepší, detailnější, nové) zpracování některého z témat, která jsou nebo by mohla být probíraná v tomto předmětu.

Pokyny k odevzdání a prezentaci

Pokyny k odevzdání dokumentace: Rozsah není určen, hodnotí se srozumitelnost a úplnost.

Pokyny k odevzdání software (je-li software součástí projektu): Vytvořte skript INSTALL, který automaticky stáhne z webu a nainstaluje potřebný software na PC v učebně. Skript BUILD připraví systém ke spuštění na základě vašich zdrojových textů (obvykle provede kompilaci). Skript RUN spustí vytvořené dílo. Alternativně připravte makefile tak, aby se výše uvedeno efektu dosáhlo příkazy make install, make, make run. Pokud z nějakého důvodu nelze provést automatickou instalaci výše uvedeným způsobem, popište jiný způsob instalace a zprovoznění v README.

Za celý tým projekt odevzdá jeden pověřený člen. Odevzdání projektu proběhne přes informační systém FIT. Odevzdají se všechny soubory zazipované v jednom archivu s názvem podle vzoru:

n-xjmeno1-xjmeno2-xjmeno3-xx-yy-zz.zip

příklad:

1-xjmeno1-xjmeno2-xjmeno3-33-33-33.zip

Název obsahuje číslo varianty zadání, abecedně seřazené loginy autorů a jejich procentuální podíly na výsledku (jejich součet je 100 nebo 99).

Kdo žádá o uznání bodů z minulého pokusu absolvovat předmět, odevzdá svůj tehdejší projekt v novém archivu s názvem xjmeno-rokPuvodnihoOdevzdaniProjektu-dosazeneBody.zip, tj. např.

xstudent00-2009-15.zip


Projekt musí být demonstrován. Demonstrace projektu proběhne v určené učebně na vlastním notebooku, případně telekonferenčně.Link to this Page