View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pokyny k projektu do THE

Úvod


Cílem projektu je procvičit metody, algoritmy a modely uvedené v přednáškách nebo nad rámec přednášek. Témeř libovolný bod ve slajdech lze důkladněji rozpracovat. Volba tématu by měl vyjadřovat zájem studenta o konkrétní problematiku. Pro nerozhodné studenty doporučím několik témat, ve většině případů však očekávám vlastní iniciativu studentů při volbě problematiky ke zpracování.

Rámcové zadání projektu

Prostudujte literaturu (knihy, vědecké články, přednášky) takovým způsobem, že ji budete prokazatelně rozumět. Napište vlastní, naprosto originální a původní zprávu o zkoumané problematice. Zpracování musí přinést poznatky nad rámec přednášek. Ze zprávy musí být naprosto zřejmé, že problematice rozumíte (můžu to v rámci hodnocení projektu prověřit osobním přezkoumáním). Rozsah zprávy by se měl pohybovat mezi 5-10 stranami textu (tzn. bez obvyklé "úvodní obálky s logem školy" a "obsahu–seznamu kapitol"). Hodnotí se úroveň zvolené problematiky a kvalita zpracování zprávy.


Volba tématu/okruhu

V průběhu semestru zkoumejte literaturu týkající se předmětu a osnovy přednášek. Zvolte si okruh a konkrétní náplň. Není třeba se nijak registrovat a ohlašovat plánovanou náplň projektu. Svůj projekt zpracujte a odevzdejte včas.


Individuální nebo skupinové projekty

Projekt je v základu koncipován jako individuální dílo jednoho studenta. V případech vyšších ambicí skupiny studentů dosáhnout řešení náročnější problematiky, lze formovat dvou až tříčlenný tým. Očekávám pak:

Konzultace


Hodnocení projektů

Za projekt můžete získat až 40 bodů. Tohoto hodnocení dosáhnou původní a pečlivě zpracované práce studentů, kteří o problematiku budou jevit evidentní zájem. Pamatujte na to, že téma projektu má být velmi úzce zaměřeno s důrazem na hloubku a detailnost jeho zpracování.
Zřejmě nelze přesně stanovit ceník bodů za jednotlivé úkony a okruhy. Budu rozlišovat dvě hlavní členění projektů vzhledem k hodnocení:

Hodnotící si vymezuje právo autora/autory projektu povolat k vysvětlení jeho řešení a zpracování. Pokud autor (nebo libovolný člen týmu) nebude schopen svou práci vysvětlit, smí hodnotící projekt hodnotit značnou bodovou ztrátou (v extrémním případě nula body).

Je nutné se vyrovnat s jistou mírou subjektivity v hodnocení. Z těchto důvodů se v mnoha situacích ustanovují hodnotící komise, které mají zvýšit pravděpodobnost objektivnosti. Více k tomu lze prostudovat v práci markýze de Condorceta, speciálně v případě jeho "Jury theoremu" - http://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet's_jury_theorem

V případě studentů skupiny "bez zápočtu" je základem hodnocení nula a hodnocení bude navýšeno dle pozitivních aspektů jejich řešení. V případě studentů skupiny "se zápočtem" je základem hodnocení 40 bodů, které bude kráceno na základě konkrétní kritiky hodnotícího.