View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pokyny k projektu do THE

Úvod


Cílem projektu je procvičit metody, algoritmy a modely uvedené v přednáškách nebo nad rámec přednášek. Témeř libovolný bod ve slajdech lze důkladněji rozpracovat. Volba tématu by měl vyjadřovat zájem studenta o konkrétní problematiku. Pro nerozhodné studenty doporučím několik témat, ve většině případů však očekávám vlastní iniciativu studentů při volbě problematiky ke zpracování.

Okruhy projektů


Projekt může být zvolen v jednom ze čtyřech obvyklých okruhů:


Volba tématu/okruhu

V průběhu semestru zkoumejte literaturu týkající se předmětu a osnovy přednášek. Zvolte si okruh a konkrétní náplň. Není třeba se nijak registrovat a ohlašovat plánovanou náplň projektu. Svůj projekt zpracujte a odevzdejte včas.

Odevzdání projektu

Projekt se pokuste odevzdat co nejříve. Vzhledem k faktu, že počátkem února 2011 musí být hotova klasifikace v předmětu, je nutné koncem ledna projekt nejpozději odevzdat. Ve WISu jsem nastavil termín (20.1.2011), který bych nerad překročil (snad možná ve velmi speciálních odůvodněných případech).

Individuální nebo skupinové projekty

Projekt je v základu koncipován jako individuální dílo jednoho studenta. V případech vyšších ambicí skupiny studentů dosáhnout řešení náročnější problematiky, lze formovat dvou až tříčlenný tým. Očekávám pak:

Konzultace


Hodnocení projektů

Za projekt můžete získat až 40 bodů. Tohoto hodnocení dosáhnou původní a pečlivě zpracované práce studentů, kteří o problematiku budou jevit evidentní zájem. Pamatujte na to, že téma projektu má být velmi úzce zaměřeno s důrazem na hloubku a detailnost jeho zpracování.
Zřejmě nelze přesně stanovit ceník bodů za jednotlivé úkony a okruhy. Budu rozlišovat dvě hlavní členění projektů vzhledem k hodnocení:

Hodnotící si vymezuje právo autora/autory projektu povolat k vysvětlení jeho řešení a zpracování. Pokud autor (nebo libovolný člen týmu) nebude schopen svou práci vysvětlit, smí hodnotící projekt hodnotit značnou bodovou ztrátou (v extrémním případě nula body).

Je nutné se vyrovnat s jistou mírou subjektivity v hodnocení. Z těchto důvodů se v mnoha situacích ustanovují hodnotící komise, které mají zvýšit pravděpodobnost objektivnosti. Více k tomu lze prostudovat v práci markýze de Condorceta, speciálně v případě jeho "Jury theoremu" - http://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet's_jury_theorem

V případě studentů skupiny "bez zápočtu" je základem hodnocení nula a hodnocení bude navýšeno dle pozitivních aspektů jejich řešení. V případě studentů skupiny "se zápočtem" je základem hodnocení 40 bodů, které bude kráceno na základě konkrétní kritiky hodnotícího.