View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Metody modelování socio-ekonomických systémů

L. Grulich

-----------


Jde o jednu ze zajímavých aplikačních oblastí, kde simulační studie mohou přinést nové poznatky. Výzkum je dosud v rané fázi.

-----------

Link to this Page