View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Geografické inf. systémy

Martin Hrubý

-----------


Geografické informační systémy jsou na naší fakultě nová oblast výuky a časem i snad výzkumu. Zatím je možnost prohlédnout pracovní stránky předmětu GIS na http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-gis.

Tento semestr jsme získali grant FRVŠ na zřízení počítačové učebny pro výuku modelování a GIS - http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/index.php?id=331¬itle=1&format=0&shortname=0, ze kterého pořizujeme i velmi rozšířený GISovský nástroj ArcGIS.

-----------

Link to this Page