View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Václav Šátek: Tuhé soustavy diferenciálních rovnic

Řešení stiff soustav patří stále mezi velmi náročné výpočetní postupy. Problematika stiff soustav je velmi komplikovaná zvláště v případě nelineárních diferenciálních rovnic, komplikace jsou dokonce i v případě rozsáhlých soustav lineárních diferenciálních rovnic.
Problematice stiff soustav je věnována značná pozornost nejen v akademické oblasti, ale i v řadě špičkových průmyslových společností (ADI, Michigan, USA). Stiff systémy rozhodujícím způsobem komplikují návrh a analýzu rozsáhlých technických úloh.
Předmětem dizertační práce je výzkum vzniku stiff soustav. Cílem výzkumu bude analyzovat stiff soustavy, detekovat stiff soustavy a řešit vzniklé stiff soustavy. Důraz bude kladen na důsledné matematické zhodnocení.

Link to this Page