View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Michal Kraus: Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci

Předmětem dizertační práce je výzkum architektur pro efektivní řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic. Cílem výzkumu bude návrh specializovaného paralelního výpočetního systému. Důraz bude kladen na důsledné matematické zhodnocení.

Link to this Page