View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Milan Pindryč: Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů

Řešení elektronických obvodů patří stále mezi velmi náročné výpočetní operace - řešení elektronických obvodů rozhodujícím způsobem ovlivňuje metodu návrhu VLSI obvodů.
V současné době probíhá výzkum extrémně přesného, stabilního a rychlého numerického řešení soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic - tedy výzkum, na který lze řešení elektronických obvodů převést.
Předmětem dizertační práce bude výzkum metod řešení elektronických obvodů. Zvláštní pozornost bude věnována obvodům na úrovni elementárních nosičů proudu v prostředí elektrického a elektromagnetického pole.
Cílem výzkumu bude návrh programového vybavení a odpovídající implementace ve specializovaném paralelním výpočetním systému pro numerickou integraci

Link to this Page