View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Jan Samek - Distribuované důvěryhodné systémy

Práce bude zaměřena na oblast multiagentních systémů a jejich využití pro řízení přístupu v distribuovaných systémech. Očekává se, že se student seznámí se současným stavem poznání v obou oblastech a že zvolí vhodný model nebo modely řízení přístupu, pro které vytvoří příslušný multiagentní model. Řešení by dále mělo obsahovat sadu algoritmů a protokolů pro rozhodování agentů a jejich vzájemnou komunikaci, formální specifikaci zabezpečovaných systému a procesů, které mohou probíhat při zpracovávání žádostí o přístup. Práce by měla vyústit i v aplikaci vhodnou pro demonstraci navržených řešení.

Link to this Page