View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Michal Cerhák: Na modelování a simulaci založený návrh adaptivních a vyvíjejících se systémů

Disertační práce bude zaměřena na výzkum v oblasti modelování adaptivních systémů. Při vytváření modelů bude kladen důraz na použitelnost modelů ve smyslu Model-Based designu. K práci budou využity prostředky vyvýjene na UITS - SmallDEVS a PNtalk.

Více na http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/intelligentsystems/89.

Link to this Page