View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zdeněk Mazal: Development of Rational Agents using Petri Nets

V prezentaci bude stručně představen koncept BDI agenta a jeho existující realizace. Dále budou diskutovány možnosti mapování jednotlivých základních konceptů do objektově orientovaných Petriho sítí a představa o spolupráci těchto komponent. Na závěr budou naznačeny vyšší vrstvy (komunikační infrastruktura apod.) agenta, které jsou nutné pro tvorbu multiagentního systému, plánované aplikace vyvíjeného systému, apod.

Více na http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/intelligentsystems/87.

Link to this Page