View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pavel Jurka: Získávání znalostí z XML pomocí hrubých množin

Abstract:

Představení koncepce dolování znalostí z dat a základních metod, metod pro práci s neurčitostí a jejich vztahů (Hrubé a fuzzy množiny). Definice problematiky dolování znalostí z XML dokumentů, základní myšlenka metody pro dolování pomocí hrubých množin jako obsah disertační práce.
Link to this Page