View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Témata projektů IMS 2014/151. Diskrétní simulátor řízený událostmi

Implementujte simulační jádro založené na kalendáři událostí. Implementujte programovou podporu pro modelování zařízení s frontami (jednotné zařízení se zadanou kapacitou N). Simulátor dokumentujte na dvou zvolených netriviálních příkladech probraných na democvičeních IMS. V dokumentaci se zaměřte na popis koncepce simulátoru. Transakce v modelech SHO modelujte jako třídu, kde její metody budou obslužné bloky pro jednotlivé události.


2. Studie účelnosti zbudování vodní cesty Dunaj-Odra-Labe

Prostudujte a podle možností navrhněte roční poptávku po přepravě zboží mezi uzly (navrhněte jejich umístění) ve struktuře dopravní sítě vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Navrhněte a implementujte simulační model této dopravní cesty zahrnující stavební prvky (jezy, nádrže, průplavy), ekonomické prvky (náklady na údržbu, přepravní náklady) a povětrnostní prvky (možnosti přepravy v průběhu roku). Zhruba odhadněte náklady na přepravu poptávaného objemu zboží kamiónovou přepravou. Zhodnoťte přínos vodní cesty ve srovnání s kamiónovou přepravou.


3. Průběh roku jednoho včelího úlu

Prostudujte základní údaje o životním cyklu včelí populace v jednom včelím úlu. Modelujte životní cyklus všech rolí ve včelstvu (matka, dělnice, trubec, larva). Modelujte život v úle v závislosti na různých podmínkách (matce se nepodaří spářit, nedostatek potravy v okolí, teplotní extrémy). Experimentálně zjišťujte produkci medu a schopnost přežití populace.


4. Výrobní podnik

Navrhněte a vytvořte model SHO výrobní linky, popřípadě sady výrobních linek zvoleného nebo hypotetického výrobního závodu. Výrobní proces jednoho výrobku se musí skládat z alespoň tří výrobních úkonů (operace), každý na jiném zařízení. Do systému budou přicházet objednávky na určený počet kusů výrobku. Objednávkám lze přiřazovat priority. Výrobní proces si lze představit jako zřetězení přepravních várek (várka např. 4 ks) - takže objednaný počet kusů se rozdělí do přepravních várek a ty postupují výrobním procesem. Na přepravní várky se vztahují priority objednávky, ze které pochází. Výroba jedné přepravní várky v operaci je nepřerušitelná. Experimenty zjistěte chování systému, především doby strávené v systému u objednávek - celkovou, od započetí první výrobní operace na objednávce, doby prostojů ve frontách a podobně.
5. Model logistické firmy

Logistická firma má 10 poboček v České republice (nebo na Slovensku) a 10 nákladních aut kapacity C zásilek. Jedna z poboček má funkci centrálního distribučního skladu. Navrhněte reálná města odpovídající pobočkám a zjistěte přepravní vzdálenosti mezi pobočkami. Navrhněte proces příchodů zásilek na pobočky (v pracovní době 6:00 až 20:00). Každá zásilka musí mít předem určenou cílovou pobočku. Navrhněte procesy zpracování zásilky na pobočce (zaměstnanci, třídící stroje) pro procedury přijetí zakázky na příchodu od zákazníka, odeslání na centrální pobočku a přijetí zásilky z centrální pobočky. Každá zásilka vždy musí projít přes centrální distribuční sklad. Zásilky se přepravují mezi pobočkami pomocí nákladních aut (respektovat kapacitu!). Respektujte fakt, že autem lze odvézt náklad z pobočky pouze tehdy, pokud je auto fyzicky přítomno na pobočce. Experimentálně zjistěte chování firmy v běžném provozu a zesíleném vánočním provozu. Navrhněte případné kapacitní úpravy firmy pro období zesíleného provozu.
6. Plynová krize v Evropě

Navrhněte diskrétní model produkce, spotřeby a přepravy plynu v zemích okolo České republiky (Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina). Za místa produkce považujte místa aktuálních (a uvažovaných) přístavních terminálů na LNG v Evropě, podzemní zásobníky v daných zemí (včetně jejich kapacity) a Rusko. Každou zemi považujte v modelu za jeden uzel produkce a spotřeby (neuvažují se místní rozvody plynu). Modelujte současnou přepravní síť mezi uzly. Síť dle potřeb rozšiřte o další uzly a země. Navrhněte a zdůvodněte přepravní doby mezi uzly v jednotce množství za hodinu (př. uzel Rusko produkuje do přepravního kanálu na Ukrajinu X množství každou hodinu. Přepravní doba z uzlu Rusko do uzlu Ukrajina je Y hodin.). Zkoumejte dostupnost plynu v uzlech v různých obdobích roku (zimní spotřeba, letní spotřeba) v různých scénářích (zprovoznění terminálu LNG pro dovoz z USA, Ukrajina přeruší transportní cestu, Rusko přestane dodávat apod.).7. Model cementárny

Prostudujte proces výroby cementu dle http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/produkty/cement/vyroba_cementu.htm a zjistěte konkrétní reálné parametry výroby (výrobní várky, doby zpracování, technologická omezení). Vytvořte model cementárny modelující kompletní výrobní proces cementu. Experimentálně zjistěte maximální a minimální možnou produkční kapacitu cementárny a zjistěte potřebný časový přísun vstupních surovin (potřebnou těžební kapacitu vápence) pro plynulý provoz cementárny.


8. Model dopravy na dálnici D1

Zjistěte aktuální stav nájezdů, sjezdů a stavebních uzávěr na dálnici D1 v úseku Brno-Praha v obou směrech. Modelujte dálnici jako posloupnost obslužných linek s vypočtenou kapacitou. Každá obslužná linka bude modelovat 1km dálnice (sub-úsek). Kapacitu každého sub-úseku určete (navrhněte a zdůvodněte) jako maximální počet vozidel, které je možno umístit ve dvou pruzích na 1 km (případně v jednom pruhu). Z aktuálního počtu vozidel v modelovaném sub-úseku určete (navrhněte a zdůvodněte) rychlost, jakou se smí vozidla na daném úseku pohybovat. Do systému budou vstupovat vozidla prostřednictvím nájezdů dle určeného (navrhněte a zdůvodněte) procesu příchodů. Podobně budou vozidla systém opouštět prostřednictvím sjezdů. Experimentálně zjistěte propustnost dálnice v různou dobu (denní doba, den v týdnu).

Link to this Page