View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Témata projektů IMS 2015/16

1. Diskrétní simulátor řízený událostmi

Implementujte simulační jádro založené na kalendáři událostí. Implementujte programovou podporu pro modelování zařízení s frontami (jednotné zařízení se zadanou kapacitou N). Simulátor dokumentujte na dvou zvolených netriviálních příkladech probraných na democvičeních IMS. V dokumentaci se zaměřte na popis koncepce simulátoru. Transakce v modelech SHO modelujte jako třídu, kde její metody budou obslužné bloky pro jednotlivé události.

2. Simulátor P/T Petriho sítí

Navrhněte a implementujte simulátor interpretující zadaný vstupní model ve formě P/T Petriho sítě, kde uvažujete možné omezení kapacity míst, kapacity hran, pravděpodobnosti přechodů, priority přechodů, časování přechodů s konstantním a generovaným časem (jedno rozložení dle výběru). Zadání modelu proveďte například programově vytvořením datových struktur (žádné specializované jazyky a překladače). Činnost simulátoru demonstrujte na příkladě, který bude obsahovat všechny zadané prvky sítě.

3. Simulátor číslicových obvodů

Navrhněte a implementujte simulátor číslicových obvodů složených z hradel AND, OR, NAND, NOR, NOT. U všech hradel jednoho typu (např. AND) předpokládejte jednotné zpoždění na blocích, které bude centrálně v programu zadané. Vstupní model zadávejte ve formátu jednoduchého NETLISTu. Výstupem simulátoru budou grafické průběhy vnitřních stavových veličin (výstupů na hradlech, globálních vstupů) v čase. Grafický výstup lze provést s použitím libovolného externího programu. Činnost simulátoru demonstrujte na sadě příkladů, kde budou zahrnuty kombinační i sekvenční obvody (lze nahradit jedním příkladem demonstrujícím aplikaci s konečným automatem).

4. Aplikace celulárních automatů v biologii

Najděte a prostudujte článek o modelu bilogického systému řešeného prostředky celulárních automatů. Navrhněte a implementujte simulátor celulárních automatů. Prostředky vlastního simulátoru realizaci modelu ze zvoleného článku. Experimentálně ověřte výsledky článku, navrhněte a realizujte vlastní experimenty s modelem a srovnejte výsledky.

5. Výrobní podnik

Navrhněte a vytvořte model SHO výrobní linky, popřípadě sady výrobních linek zvoleného nebo hypotetického výrobního závodu. Výrobní proces jednoho výrobku se musí skládat z alespoň tří výrobních úkonů (operace), každý na jiném zařízení. Do systému budou přicházet objednávky na určený počet kusů výrobku. Objednávkám lze přiřazovat priority. Výrobní proces si lze představit jako zřetězení přepravních várek (várka např. 4 ks) - takže objednaný počet kusů se rozdělí do přepravních várek a ty postupují výrobním procesem. Na přepravní várky se vztahují priority objednávky, ze které pochází. Výroba jedné přepravní várky v operaci je nepřerušitelná. Experimenty zjistěte chování systému, především doby strávené v systému u objednávek - celkovou, od započetí první výrobní operace na objednávce, doby prostojů ve frontách a podobně.

6. Model dopravního uzlu

Modelujte významý dopravní uzel železniční, lodní (nákladní přístav) nebo letecký (letiště pro osobní přepravu). Model sestavte jako SHO. Experimentálně zjišťujte chod systému v době běžného provozu a zesíleného provozu.

7. Model studentské menzy

Modelujte obědový provoz menzy na FIT nebo jiné menzy. Zjistěte měřením na místě intervaly mezi příchody studentů a doby odbavení studentů. Navrhněte vhodná stochastická rozložení a parametry modelují procesy příchodů a odbavení. Navrhněte stochastické rozložení pro model doby konzumace obědu. Modelujte kapacitu menzy a její provoz. Experimentálně zjistěte maximální možnou propustnost menzy.

8. Model provozu drůbežárny

Prostudujte chov kuřat v podmínkách ČR, případně Evropy. Modelujte chod reálné nebo imaginátní (s alespoň uvěřitelnými parametry) drůbežárny. Do modelu zahrňte životní cyklus kuřete, přísun potravy a další parametry živočišné výroby. Vyhodnoťte ekonomické parametry chodu podniku (minimální udržitelný provoz, optimální provoz, maximální možný provoz).


Link to this Page