View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Témata projektů IMS 2018/19


1. Služby, infrastruktura a energetika

Zvolte si problematiku z oblasti 1) komerčních služeb pro občany a firmy, 2) infrastruktury (voda, plyn, kanalizace, odpadní hospodářství, ...), 3) energetiky a sítí (výroba elektřiny z uhlí, vody, větru, slunce apod, distribuce elektřiny, smartgrids, rozvodné sítě pro elektromobily apod). Problematiky modelujte vhodným způsobem jako diskrétní systém. Experimenty zjišťujte rizika, možnosti rozvoje, ekonomické aspekty apod.

2. Doprava zboží nebo osob

Zvolte si problematiku v oblasti dopravy zboží (logistické firmy, distribuce, sklady) nebo osob (vlaková, automobilová, letecká, vodní, hromadná/individuální, elektromobily). Problematiku modelujte jako SHO. Experimenty zjisťujte kritická místa a rizika ve své oblasti, možnosti rozvoje, ekonomické aspekty apod.

3. Produkce řepky v ČR

Prostudujte problematiku pěstování a zpracování řepky. Modelujte proces pěstování řepky ve zvoleném regionu (okres, kraj, ČR/SR) se zaměřením na náklady spojené s pěstováním (spotřeba paliv zemědělských strojů, náklady na hnojiva a postřiky). Modelujte proces průmyslového zpracování – buď pro účely potravinářské nebo pro účely výroby biopaliv. Zhodnoťte přínosy a nevýhody produkce řepky v ČR/SR.

4. Chov hmyzu pro potravinářské a průmyslové účely

Prostudujte průmyslový chov hmyzu v různých zemích světa. Prostudujte účely chovu hmyzu (potravinářský, textilní, apod.). Zvolte si druh hmyzu a účel chovu a modelujte hypotetickou hmyzí farmu v klimatických podmínkách ČR/SR. Modelujte životní cyklus hmyzu, potřeby chovu, náklady na chov apod. Zaměřte se na ekonomiku tohoto podnikání.

5. Výrobní proces z oblasti: strojírenské nebo zemědělské

Zvolte si výrobní proces výrobku nebo skupiny výrobků z oblasti buď strojírenské nebo zemědělské výroby, který lze modelovat jako SHO. Proces modelujte jako SHO s uvedením relevantních údajů o strojích, postupech, produkci a podobně. Experimentálně zjišťujte vlastnosti výrobního procesu, vytížení strojů, důsledky poruch ve výrobě, možnosti zvyšování produktivity ve výrobě, ekonomické aspekty výroby a podobně.

6. Výrobní proces z oblasti: elektrotechnické nebo potravinářské

Zvolte si výrobní proces výrobku nebo skupiny výrobků z oblasti buď elektrotechnické nebo potravinářské výroby, který lze modelovat jako SHO. Proces modelujte jako SHO s uvedením relevantních údajů o strojích, postupech, produkci a podobně. Experimentálně zjišťujte vlastnosti výrobního procesu, vytížení strojů, důsledky poruch ve výrobě, možnosti zvyšování produktivity ve výrobě, ekonomické aspekty výroby a podobně.

7. Celulární automaty

Zvolte si netriviální (modelovaný systém musí reálně existovat) problematiku modelovatelnou prostředky celulárních automatů (proudění plynů/kapalin, procesy v krajině, biologie, fyzika, technika, materiály, ...). Systém modelujte a dokladujte z publikované odborné literatury (ideálně vycházejte z konkrétního odborného článku modelujícího něco jako CA). Experimenty zjišťujte chování systému v různých okolnostech.

Link to this Page