View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pokyny k pulsem. pisemce 2019/20

Půlsemestrální písemka je plánovaná na 20.11.2019 v rozvrhové době cvičení. Písemka bude probíhat pouze v posluchárně D105.

Z kapacitních důvodů je nutné rozdělit studenty do dvou turnusů, a sice takto:

Doba na vypracování písemky bude 45-50 minut.

Zadáním písemky bude sestavit model zadaného systému prostředky Petriho sítí (10 bodů).

Ukázky příkladů z předchozích písemek (lze tušit, že letošní zadání bude odlišné):

Příklad ústředna (možná jiné konstanty)


Firma F používá telefonní ústřednu s kapacitou 20 současných telefonních
hovorů. Zákazníci volají různým zaměstnancům firmy průměrně 30krát za hodinu
(Poissonův proces příchodů).

Existují dvě možnosti: 60 procent telefonujících zná místní telefonní číslo
zaměstnance (klapku) a ústředna mu přidělí volnou linku automaticky.

Zbylých 40 procent volajících klapku nezná a jsou přepojeni na operátorku.
Zjištění klapky u~operátorky trvá dobu danou rovnoměrným rozložením od 5 do 15
sekund. Poté má volající spojovaný přes operátorku vyšší prioritu při
obsazování některé z linek.

Doba hovoru se řídí exponenciálním rozložením se střední hodnotou 2 minuty.

Po skončení hovoru a uvolnění linky volající požadavek opouští systém.

Příklad se zvukovou kartou

Mějme jednoprocesorový počítač se zvukovou kartou, na kterém běží 10 procesů.
Jeden z nich je speciální a zapisuje do zvukové karty vzorky, které je schopen
produkovat rychlostí 500 tisíc za sekundu. Karta má vyrovnávací paměť
o velikosti 10 tisíc vzorků a je nastavena tak, že přehraje 100 tisíc vzorků za
sekundu. Pokud se vyrovnávací paměť dostatečně vyprázdní (a je volný
procesor), je procesor prioritně přidělen zvukovému procesu, který ji začne
plnit po blocích 100 vzorků dokud nebude zcela plná a potom se vzdá procesoru.
(Doporučení: tečka = volné místo pro jeden blok 100 vzorků)

Všechny ostatní procesy mají stejnou prioritu a je jim spravedlivě (round-robin)
přidělován procesor s časovým kvantem 10ms. Procesy se mohou vzdát procesoru s
pravděpodobností 20 procent v libovolném okamžiku jim přiděleného časového
kvanta. Dobu potřebnou pro přepnutí kontextu zanedbáváme.