View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Témata projektů IMS 2016/17

Přiřazení týmů k tématům


1. Model výrobního podniku

Zvolte si výrobní postup/podnik, který je dobře zdokumentovaný (např. na Internetu). Modelovaný systém musí být složen z alespň třech výrobních úkonů se zapojením strojů, personálu a materiálu. Systém modelujte jako SHO. Experimenty s modelem zjistěte optimální pracovní zatížení podniku.

2. Model pošty (případně banky)

Zvolte si reálnou poštu s alespoň pěti přepážkami (s výjimkou pošty na Mojmírově nám.). Šetřením na místě zjistěte a modelujte procesy příchodů zákazníků (v období špičky) a doby obsluhy. Odhadněte/sledujte strukturu požadavků zákazníků (podání zásilky, vyzvednutí zásilky, peněžní služby apod). Systém modelujte. Modelujte zpracování jednotlivých požadavků s respektováním reality pošty (uskladnění balíků, zásilek, apod.). Experimenty zjistěte optimální skladbu přepážek.

3. Model restaurace v období oběda

Zvolte si reálnou restauraci nebo jídelnu (ne školní menzu). Šetřením na místě zjistěte a modelujte procesy příchodů zákazníků (v období špičky) a doby obsluhy. Modelujte systém a proces obsluhy.

4. Model supermarketu

Zvolte si reálný supermarket s potravinami. Šetřením na místě zjistěte a modelujte procesy příchodů zákazníků (v období špičky), doby nákupu, doby obsluhy (pokladny, pult s uzeninami apod). Modelujte systém a proces obsluhy.

5. Model sítě hasičských stanic

Uvažujme ohraničený 2D prostor (mapu), kde jsou souřadnice vyjádřeny v metrech a vzdálenost mezi dvěma body lze určit Euklidovsky (lze vypočítat dobu cesty mezi dvěma body). Do prostoru umístěte N hasičských stanic (1 vůz do každé). V prostoru bude docházet v intervalech daných exp rozložením se středem X k požárům v náhodně generovaných místech. Každý požár nechť má náhodně generovanou intenzitu 1-3 (rovnoměrně). Intenzita požáru určuje počet hasičských vozů, které k požáru musí přijet. Navrhněte a modelujte proces požáru a proces hašení (se zapojením počtu hasičů). V rámci modelu požáru modelujte škody vzniklé hořením a ovlivněné dobou hašení (např. požár intenzity 3 lze uhasit pouze s třemi vozy). Modelujte provozní náklady na udržování stanic. Experimentálně zjistěte optimální počet stanic a jejich rozmístění (náklady na provoz stanic versus škody z požárů).

6. Model svozu odpadů

Zvolte si část území ČR (část města, vesnice) obsahující obydlené a průmyslové budovy. Modelujte síť ulic a domů. Modelujte proces produkce odpadu v jednotlivých domech. V systému modelujte vozové depo se svozovými vozy a místo pro zpracování svezeného odpadu. Modelujte proces svozu odpadu s respektováním sítě ulic. Modelujte náklady spojené se svozem odpadu a zpracováním odpadu. Experimenty určete optimální počet svozových vozů pro modelovanou oblast (s respektováním nákladů na provoz svozu).

7. Model infrastruktury voleb v ČR

Modelujte systém volebních okrsků (zvolte si vhodně agregaci sídel do cca 100 okrsků). Modelujte proces příchodů voličů do volebních místností v průběhu období voleb (s ohledem na denní dobu a s ohledem na předpokládanou účast ve volbách). Modelujte proces zpracování jednoho voliče (registrace, volba za plentou). Modelujte proces sčítání hlasů a proces odeslání hlasů do centra. V experimentech ukažte dobu zpracování voleb v situacích různých mírách účasti ve volbách.

Link to this Page