View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Akademický rok 2011/2012

Obsah seminářů

 1. (  8.2.) : Úvod do jazyka Java: historie, nástroje, distribuce. Objekt, třída, rozhraní, konstruktory.
 2. (15.2.) : Datové typy. Deklarace třídy, modifikátory přístupu. Sestavení a spuštění aplikace, struktura aplikace (balíky), import tříd.
 3. (22.2.) : Dědičnost, inicializace objektu, hierarchie dědičnosti (třída Object). Typová konverze. Informace k týmovým projektům. [1..]
 4. ( 29.2.) : Abstraktní třída, rozhraní. Typová zaměnitelnost. Pole. Příkazy, základní operátory. Informace k týmovým úkolům.
 5. (  7.3.) : Nástroje: generování dokumentace, Java Archive (JAR), Apache Ant, JUnit (ladění programu). [..1] [2..]
 6. (14.3.) : Výjimky. Vnořené třídy, výčtový typ, varargs. [..2]
 7. (21.3.) : Kontejnery: iterátor, kolekce, seznam, množina, mapa. Generické kontejnery. For-each loop, autoboxing.
 8. (28.3.) : Vlákna (threads): plánování, sdílení, synchronizace. [..3]
 9. (  4.4.) : Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing. Technika návrhu aplikace, demonstrační příklad.
 10. (11.4.) : Vstup/Výstup. Zpracování XML dokumentů. Sokety. Diskuze projektu.
 11. (18.4.) : Návrhové vzory, zásady programování v Javě. [..4] [od 13:00 děkanské volno]
 12. (25.4.) : – přednáška odpadá, viz Oslavy 10. výročí založení FIT VUT v Brně (Původní téma: JVM: zavádění tříd, správa paměti, garbage collector. Generics.)
 13. (  2.5.) : Externí lektor Petr Adámek: Java EE

Podklady k seminářům

 1. ija01.pdf
 2. ija02.pdf, ija02examples.zip
 3. ija03.pdf, ija03examples.zip
 4. ija04.pdf, prikazy.pdf
 5. nastroje.pdf, ija05examples.zip
 6. ija06.pdf, ija06examples.zip
 7. ija-collections.pdf, ija-containers-examples.zip
 8. ija-concurrency.pdf, ija-concurrency-examples.zip
 9. ija-gui.pdf, ija-gui-examples.zip
 10. ija-streams.pdf, ija-streams-examples.zip
 11. ija-design.pdf, ija-design-examples.zip
 12. zavadeniTrid.pdf, generics.pdf, ija-vm-examples.zip
 13. Java EE - FI WIKI

Link to this Page