View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Tématické okruhy

Bezkontextové jazyky

Třída jazyků popsatelných bezkontextovou gramatikou.

Kontextové jazyky

Třída jazyků popsatelných kontextovou gramatikou neboli lineárně ohraničeným strojem (Linear Bounded Automata).

Klasifikace tříd jazyků

Od klasické chomského hierarchii až k L systémům, které tuto strukturu bezezbytku porušují. Stručný přehled o vyřešených problémech o rovnosti, či vlastních podtřídách různých jazykových (formálních) systémů.

Uzavřenost tříd jazyků vzhldem k jazykovým operacím

Sjednocení, průnik, komplement (doplňek), konkatenace, iterace a další...

Open Problems

Zatím otevřené problémy teoretické informatiky, jejichž vyřešením byste se stali slavní minimálně v odborných kruzích a také byste měli v podstatě hotovou dizertační práci :-).
Opět pouze velmi stručný přehled než podrobný popis problémů.

Solved Problems

Vyřešené problémy a nezatříděné výsledky včetně odkazů na původní zdroj.

Osobnosti, vědci, učitelé

Osobnosti z tohoto oboru včetně odkazů na jejich stránky nebo alespoň výčet publikací.

Link to this Page